Право на повлекување од договорот за купување

Купувањето преку нашата веб-страница се смета за продажба на далечина. Согласно законот за заштита на потрошувачите, потрошувачот има право да се повлече од договорот склучен на далечина или воопшто од купувањето, во рок од 14 дена, без да наведе причина.

Правото да се повлече од договорот, потрошувачот го остварува со изјава на посебен образец за повлекување од договор склучен на далечина.

Формуларот за повлекување можете да го најдете овде.

Образецот за повлекување од договорот стапува во правна сила од денот кога е испратен до трговецот.

Потрошувачот е должен да му го врати производот на трговецот или на лице овластено од трговецот, без одложување, а најдоцна во рок од 14 дена од денот на испраќање на формуларот за повлекување. Со производот мора да се приложи сметка/фактура или доказ за купување.

Потрошувачот ги сноси трошоците за враќање на производот, а може да го врати со било која курирска служба.

Ваше е да ја изберете курирската услуга преку која ќе ни го испратите производот, испраќањето е на ваш трошок. Во тој случај испраќањето на производот е исклучиво ваша одговорност.

Во случај вашиот пакет да биде изгубен или оштетен, вие самите ги решавате сите проблеми со курирската услуга што сте ја одбрале.

По истекот на периодот од 14 дена, правото на потрошувачот да се повлече од договорот престанува.

Во случај на повлекување од договорот, потрошувачот има право на враќање или замена на производот.

Кога потрошувачот одлучил да ги врати парите, трговецот е должен без одложување да му го врати на потрошувачот износот што го платил врз основа на договорот, а најдоцна во рок од 14 дена од денот на приемот на договорот за повлекување и по добивањето на производот.

Потрошувачот се согласува со цената и условите за испорака и прифаќа да ги сноси трошоците за испорака во случај на враќање на производот, што значи дека во случај на враќање на производот, износот платен за купениот производ ќе биде вратен на потрошувачот, со исклучок на трошоците за испорака на производот.

Во случај потрошувачот да сака замена, трошоците за замена се на негов товар. Испораката на производот за замена е исто така на трошок на потрошувачот.

За да можете да ги остварите вашите права како купувач, при враќање на купениот производ, тој не смее да биде оштетен и мора да се врати во оригиналното пакување, со приложена сметка/фактура.

Доколку сте ги исекле зашиените етикети/декларации од производот или на друг начин сте го оштетиле производот, немате право да се откажете од договорот.

Трговецот има право да одбие враќање на уплатениот износ или замена, доколку утврди дека вратениот производ не е во добра состојба.

Потрошувачот е единствено одговорен за намалената вредност на производот, што се јавува како резултат на несоодветно ракување со производот и во оваа смисла на потрошувачот ќе му биде понудено враќање на парите.

Доколку потрошувачот одбие рефундирање за намалена вредност на производот, рефундирањето ќе биде одбиено и производот ќе му биде вратен на купувачот на негов трошок.