Жалби

Важна забелешка: Ве молиме обрнете внимание на разликата помеѓу ЗАМЕНА и ПРИГОВОР.

Доколку по приемот на производот сте утврдиле дека од која било причина не ви одговара, тогаш следете ги упатствата за ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДОТ.

Доколку сте го купиле производот во МАЛОПРОДАЖБА и сакате да го рекламирате, неопходно е да отидете во продавницата за малопродажба каде што сте го купиле со сметка/фактура или друг доказ за купување на производот што го рекламирате. Во продавницата ќе добиете детални упатства и помош при поднесување жалба.

Доколку по отварање на производот, утврдите дека испорачаниот производ е оштетен или не се совпаѓа со нарачката или податоците на сметката/фактурата не се точни, ве молиме контактирајте ја нашата служба за корисници на телефон +389 77 946 593 или е-пошта mk.info.@beosport.com, најдоцна во рок од 24 часа од моментот на прием на производот.

ПРИГОВОР за производи купени преку веб-страницата

Правилник за постапката и начинот на решавање на приговорите

Член 1

Со овој правилник, трговецот ги одредува начинот, условите и постапката за решавање на жалби или приговори на потрошувачите поради неусогласеност со договорот, за производи купени преку веб-страницата mk.beosport.com, како и овластувањата, обврските и одговорностите на трговецот во врска со остварување на правото на потрошувачот да се жали.

Член 2

Потрошувач е физичко лице кое на пазарот стекнува производи или услуги за цели кои не се наменети за негова деловна или друга комерцијална дејност.

Член 3

Поради неусогласеност на производите и услугите со договорот, постои законска одговорност.

Член 4

Потрошувачот има право на жалба за купениот производ во рок од две години од денот на купувањето.

Член 5

Во случај да се утврди дека производот не е во согласност со договорот, истиот производ може да му се понуди на купувачот и да се продаде под посебни услови. Купувачот ќе добие одреден попуст за овој производ.

За овој производ, потрошувачот има право на жалба во рок од една година од денот на купувањето, за штета што трговецот не му ја посочил пред продажбата.

Член 6

Приговорот може да се достави по пошта на следната адреса: ул. Љубљанска бр. 4, ДТЦ Сити Мол, лок. 111, 1000 Скопје, по телефон +389 77 946 593 или преку е-пошта mk.info@beosport.com.

Трошоците за испорака се на товар на купувачот.

При поднесување на барање за жалба, потрошувачот е должен на следното:

Доставете го производот заедно со сметка/фактура, односно доказот за купување.

Поднесете пополнет формулар за приговор, кој може да се преземе од следниот линк - ФОРМУЛАР ЗА ЖАЛБА.

Во формуларот за жалба потребно е да се наведе причината за жалбата и саканиот начин на решавање.

Член 7

Основаноста на жалбеното барање ја утврдува надлежната комисија.

Одговорот ќе биде испратен до потрошувачот во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на приговорот. Рокот за решавање на приговорот не може да биде подолг од 15 дена, односно 30 дена за техничка роба, од денот на поднесувањето на приговорот.

Купувачот е должен да одговори најдоцна три дена по приемот на одговорот. Доколку купувачот не се изјасни во пропишаниот рок, ќе се смета дека не се согласува со предлогот како да се реши приговорот.

Член 8

Во случај приговорот да биде оправдан и прифатен од трговецот, потрошувачот има право, по свој избор на следното:

  1. Отстранување на дефекти од производот на сметка на претпријатието;

  2. Замена на неисправен производ за нов исправен;

  3. Намалување на цената на купениот производ;

  4. Раскинување на договорот, рефундирање на средства со обврска за враќање на производот на претпријатието;

  5. Враќањето на средствата на потрошувачот ќе се изврши електронски на тековната сметка на потрошувачот, во рок од 15 дена од денот на решавање на приговорот.

Член 9

Овој правилник влегува во сила на 1 јуни 2023 година.